10 november 2020

Het openbaar register wordt bijgehouden door het IBR, onder de verantwoordelijkheid van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, in de vorm van een elektronische databank die voor elke bedrijfsrevisor en elk bedrijfsrevisorenkantoor de datum aangeeft van de laatste actualisering (artikel 17, § 1 van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren).

Om hun opdrachten correct te kunnen uitvoeren is het zowel voor het Instituut als voor het College van groot belang dat de gegevens die zijn opgenomen in het openbaar register, volledig en actueel zijn. We herinneren u er in dat opzicht aan dat de bedrijfsrevisoren, overeenkomstig artikel 10, § 1, 2de lid van de wet van 7 december 2016, “verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de meegedeelde gegevens aan het Instituut”.

In onderstaande documenten wordt uitgelegd welke aandachtspunten en procedures de actieve bedrijfsrevisoren hierbij dienen te volgen.

Gerelateerd

Overzicht van de administratieve verplichtingen van de bedrijfsrevisoren voor het IBR en het CTR inzake de bijdrage in de werkingskosten van het IBR

Christophe D'hondt, diensthoofd IT & Boekhouding IBR

Ons beroep in de spotlights bij LN24

Algemene Vergadering van 28 april 2023: slottoespraak van voorzitter Patrick Van Impe