• actualiteit

  Kies een thema

 • rechtsleer

  Kies een thema

Uw selectie:

  Mededeling 2023/06: Afsprakennota omtrent de implementatie van het model COSO-ERM in de Zorgkassen in 2022

  Het IBR voortaan ook op Instagram!

  Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Schuld voor vakantiegeld”

  IREFI Notice 2023/04: FSMA permanent learning 2023

  Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen

  Ja, Europa wil met de duurzaamheidsrapportering (en de controle daarop) bedrijven versterken!

  Jan Laplasse, diensthoofd communicatie IBR

  Het College publiceert de leidraad voor de kwaliteitscontrole 2023

  Ons beroep in de spotlights bij LN24

  Algemene Vergadering van 28 april 2023: slottoespraak van voorzitter Patrick Van Impe

  Advies 2023/05: Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van een vennootschap

  Advies 2023/04: Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een entiteit

  Bedrijfsrevisor: van weinig bekend beroep naar beroep van de toekomst?

  Persbericht

  Advies 2023/03: Opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

  Advies 2023/02: Opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (WVV)

  Het vormingsprogramma 2023-2024 staat online!

  Mededeling 2023/05: Vormingsprogramma ESG - duurzaamheidsinformatie

  Enkele wijzigingen in het Btw-Wetboek op 1 januari 2024: gaat het om een modernisering?

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  Misbruik van vertrouwen en rekening-courant (Cassatie 21 maart 2023)

  Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

  Algemene Vergadering van 28 april 2023: oproeping en agenda

  Update: financiële documenten beschikbaar

  VZW’s onderworpen aan de vennootschapsbelasting: verlaagd tarief mogelijk?

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen - Oproep voor kandidaten

  IREFI Notice 2023/03: Update model reports prudential reporting

  IREFI Notice 2023/02: The IREFI will award a thesis prize, honoring the best master's thesis on a current topic relating to the financial services sector

  Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding

  Een correct, duidelijk en transparant openbaar register: een voortdurende bekommernis

  Stef Van Attenhoven, verantwoordelijke vennootschappen - openbaar register

  ESG & CSRD - Duurzaamheidsrapportering binnenkort verplicht voor steeds meer bedrijven

  Stéphanie Quintart, adviseur vaktechniek IBR

  Impact van de datum van boekhoudkundige retroactiviteit op de effectieve datum van een verrichting

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  De IAASB publiceert een ontwerp van internationale standaard voor assurance inzake duurzaamheidsverslaggeving

  Energiepremie toegekend door Waals Gewest voor het vierde kwartaal van 2022: verlenging van de termijn tot 20 maart 2023

  Bezoek van de IBR-delegatie aan de Ordre national des Experts-comptables (ONEC) in Kinshasa, januari 2023

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  CNCC - Journée des associations et des fondations 31 januari 2023: een verslag

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor 

  Mededeling 2023/04: Aanpassing van de verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 2de rang en lijst van de collectieve polissen die worden aangeboden door de gemandateerde makelaars van het IBR

  IBR-vormingen voortaan automatisch opgeladen in het ITAA-portaal

  Algemene Vergadering van 28 april 2023: vacante mandaten

  2023 M&A Monitor of the Centre for Mergers, Acquisitions and Buyouts: neem deel aan de enquête!

  ISQM 1 - de noodzakelijke voorbereiding

  Lieven Acke, bedrijfsrevisor

  Vereisten voor commissarissen van niet-financiële ondernemingen die otc-derivaten aangaan – herinnering

  EMIR-werkgroep van het IBR

  EARLY END: een nieuwe applicatie om de voortijdige onderbreking van het commissarismandaat kenbaar te maken aan het CTR

  Programma 2023 permanente vorming voor gerechtsdeskundigen

  Mededeling 2023/03: Auditors Annual Cartography - Berekening van de veranderlijke bijdrage

  Mededeling 2023/02: Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector

  VBO publiceert Roadmap voor ondernemingen die getroffen zijn door een Cyberincident

  Energiepremie toegekend door het Waals Gewest voor het 4e kwartaal van 2022

  Never waste a good crisis! IBR bepleit tijdens Nieuwjaarsdebat een harmonisering van de overheidsboekhouding

  Mededeling 2023/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

  Deadline: 20 februari 2023

  Vind in één oogopslag de CBN- en ICCI-adviezen die van toepassing zijn op de non-profitsector

  Aanpassing statuten bedrijfsrevisorenvennootschap aan het WVV: tijd tot uiterlijk 1 januari 2024

  Aurélia Wiatr, juridisch attaché IBR

  Advies 2023/01: Toepassingsgebied van de verschillende normen

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen juli-december 2022

  Houding van de confrater-opvolger in het kader van de voortijdige onderbreking van een commissarismandaat

  Werkgroep opvolging Jaarverslag CTR

  IREFI Notice 2023/1: Notice to the accredited auditors

  “Ons grijze imago is passé. De contacten met mensen en de tevredenheid van de klant lijken de ultieme drijfveer van ons beroep te zijn”

  Een gesprek met Laura Guarino en Hélène Spegelaere, twee vrouwelijke bedrijfsrevisoren, over hun professionele parcours, hun drijfveren en uitdagingen.

  Bedrijfsrevisoren geven aan dat het belangrijk is dat het kader verduidelijkt wordt en zijn bereid toegevoegde waarde te leveren om greenwashing te vermijden

  Olivier Macq, bedrijfsrevisor & voorzitter IREFI

  Nieuw voor alle bedrijfsrevisoren: toegang tot internationale rapporten in Companyweb

  Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld

  Advies 2022/02: Beroepsgeheim

  IREFI Notice 2022/13: Special mechanisms – Branches of EER credit institutions and stockbroking firms

  Mededeling 2022/16: Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s die erkend zijn door de DGD

  Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s

  Internationale belangstelling voor de inspanningen van het IBR inzake ISQM

  Lieven Acke & Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisoren

  Tien bedrijfsrevisoren ontvangen eretekens van Laureaat van de Arbeid

  Vacante betrekkingen voor rechters in ondernemingszaken in ondernemingsrechtbanken

  IFAC Council in Mumbai, november 2022

  Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

  VZW en consolidatie van de jaarrekening?

  Fernand MAILLARD, bedrijfsrevisor

  We moeten ons opnieuw als opiniemaker positioneren

  De alarmbelprocedure in de BV: frequentie van toepassing

  Lieven Acke (bedrijfsrevisor) & Steven De Blauwe (adviseur Juridische zaken IBR)

  De Winning and Vandemoortele are the winners of the Awards for Best Belgian Sustainability Reports with best impact

  Raad van de EU geeft groen licht aan richtlijn duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD)

  ITAA organiseert een opleiding inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen (2023)

  Update van modeldocumenten op de website van het ICCI

  Impact van een hoge inflatie op de controlewerkzaamheden

  Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

  Moratorium op faillissementen: bis (of ter, of...)?

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  Terugkeer naar de oude definitie van kapitaalsubsidies voor verenigingen en stichtingen

  Alexis Van Bavel, bedrijfsrevisor, voorzitter van de Commissie boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR

  Mededeling 2022/15: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

  Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

  Mededeling 2022/14: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

  Procedure voor de actieve bedrijfsrevisoren

  Mededeling 2022/13: Ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQM 1 en 2 en van ISA 220 (Herzien) in België: aanpassing van de datum van inwerkingtreding

  Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe

  ISQM 1: Het ICCI voorziet nieuwe opleidingen

  IBR bekroond voor de Awards for Best Belgian Sustainability Reports

  Het Belgische register van uiteindelijke begunstigden (UBO): stand van zaken en rol van organisaties

  Camille Luxen, attaché juridische zaken IBR

  Volstorting van kapitaal en inbrengen...

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  Workshop: de kracht van alternatieve financieringsvormen

  Het IBR blijft zijn collega's in de Democratische Republiek Congo steunen

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen tussen vennootschappen'

  Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen: toepassing van het Belgische boekhoudrecht - begrip 'bijkantoor' - publicatieplicht (update)'

  ISA's correct en pragmatisch toepassen? Overzicht van de beschikbare tools

  Stéphanie Quintart, adviseur IBR

  Neem deel aan de uitreiking van de Awards for Best Belgian Sustainability Reports

  Mededeling 2022/12: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2022 Vlaamse overheid

  Overzicht van maatregelen die het CTR kan nemen

  Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

  25 oktober 2022: Dag van de Publieke Sector

  Review team ISQM van de ICCI-helpdesk en ISQM-coaches

  Lieven Acke, bedrijfsrevisor

  Mededeling 2022/11: Meedelen van statutenwijzigingen aan het Instituut

  Actualisering van de brochure “Hoe financier ik de groei van mijn KMO”

  Dag van het revisoraat 2022: slotspeech van de voorzitter

  Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen: eigen boekhoudkundige verplichtingen (update)'

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2022

  Consolidatieverplichting in geval van consortium

  Lieven Acke, bedrijfsrevisor

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Omzetting van een vennootschap: gevolgen voor de jaarrekening'

  Belmed - Platform voor de online buitengerechtelijke beslechting van geschillen

  Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming

  ITAA organiseert permanente vorming voor gerechtsdeskundigen - 21 oktober 2022

  Het financieel plan en de verantwoordelijkheid van de economische beroepsbeoefenaar

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

  Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR

  Mededeling 2022/09: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA's 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) in België

  Termijn: 5 oktober 2022

  IREFI Notice 2022/12: FSMA permanent learning 2022

  Enquête over de digitale transitie en de open banking

  Enquête beschikbaar tot 5 september 2022

  De AML-vragenlijst van het CTR

  Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

  Herbekijk de Franstalige webinars over DAC6

  Commissie "Dienstverlening aan de leden": oproep tot kandidatuurstelling

  Mededeling 2022/08: Wijziging van de voorwaarden voor de toekenning en tot intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisoren door het Instituut en verruiming van de uitzondering op het beroepsgeheim

  IREFI Notice 2022/11: Floods of July 2021: Agreed Upon Procedures - update

  Boekhoudkundige en fiscale aspecten van de administratieve boetes van het College (CTR)

  Fernand Maillard, ere-ondervoorzitter van het IBR, bedrijfsrevisor

   

  Opleiding voor economische beroepen inzake de 'juridische kennis voor gerechtsdeskundigen'

  IREFI Notice 2022/10: Update model reports prudential reporting 30 June 2022

  IREFI Notice 2022/09: Attention points on 30 June 2022

  Het CTR legt de bedrijfsrevisoren een periodieke vragenlijst voor over de voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  IREFI Notice 2022/08: Floods of July 2021: Agreed Upon Procedures

  Hoe kunnen de samenstellingsopdrachten worden verenigd met de taak van de accountant of de bedrijfsrevisor op te nemen op bladzijde 2 van de jaarrekening?

  Fernand MAILLARD, Ere-Ondervoorzitter IBR, bedrijfsrevisor

  Verenigingen en stichtingen kunnen worden geconsolideerd!

  Johan Christiaens, professor UGent en erebedrijfsrevisor

  IBR wordt lid van de European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA)

  Resultaten 2022 M&A Monitor: Belgische fusie- en overnamemarkt piekt, maar toekomst is onzeker

  Update van economische en financiële sancties betreffende de situatie in Oekraïne - bijwerking 3 juni 2022

  Commissies van het IBR - oproep tot kandidatuurstelling

  Doet uw organisatie veel inspanningen rond duurzaamheid en rapporteert ze hier ook over? Neem dan deel aan onze 21ste editie van de Awards for Best Belgian Sustainability Reports!

  De notulen van de gewone algemene vergadering: een belangrijk document voor het WVV maar ook nuttig voor fiscale doeleinden

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  Mededeling 2022/07: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing in België van ISQM 1 en 2 en van ISA 220 (Herzien)

  ISQM1 update

  Lieven Acke & Olivier de Bonhome
  bedrijfsrevisoren

  Herinnering aan de termijnen die gelden voor de bijwerking van de algemene en individuele risicobeoordelingen die vereist zijn bij de antiwitwaswetgeving

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'De vermogensmutatiemethode'

  Nieuwe beroepsdekking: rechtsbijstandverzekering

  Stéphanie Quintart, adviseur IBR

  ISQM: een eerste verkenning in 8 video's

  Herbekijk het webinar over DAC6

  IREFI Notice 2022/07: Model reports audit of statistical information of OPC(A) / (A)ICB

  Mededeling 2022/06: Nieuwe collectieve polis 'rechtsbijstand 2de rang'

  College neemt maatregelen tegen bedrijfsrevisoren die de permanente vormingsvereisten in de periode 2017-2019 niet hebben nageleefd

  Persbericht: Algemene Vergadering kiest Patrick Van Impe als nieuwe voorzitter

  Eric Van Hoof wordt ondervoorzitter

  Panelgesprek rond het ‘nieuwe werken’ in de auditkantoren – 4 video’s

  Jan Laplasse - diensthoofd Communicatie IBR

  De hervorming van het Burgerlijk Wetboek - publicatie van boek 2, titel 3 en boek 4 van het nieuw wetboek

  Camille Luxen, juriste IBR

  Algemene Vergadering van 29 april 2022: oproeping en agenda

  Update: financiële documenten beschikbaar

  Nationaal register voor gerechtsdeskundigen – online databank gerechtsdeskundigen op Just-on-web

  Advies 2022/01: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem – update van Advies 2021/02

  Mededeling 2022/05: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris in erkende niet-gouvernementele organisaties (organisaties van de civiele maatschappij en organisaties van erkende institutionele actoren) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

  Mededeling 2022/04: Mogelijke impact van het conflict in Oekraïne op de opdrachten van de bedrijfsrevisor

  IREFI Notice 2022/06: Law of 2 June 2021 – Branches of EER credit institutions and branches of EER stockbroking firms

  Impact van DAC6 op de bedrijfsrevisor en de commissaris

  Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

  Belangrijke gevolgen van een onthoudende conclusie bij fusie of splitsing van vennootschappen voor de interne en externe wettigheidscontrole door de notaris

  Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist

  Interview tussen de voorzitters van het CTR en het IBR ter gelegenheid van de publicatie van het actieplan CTR-CSR 2022

  IREFI Notice 2022/05: Conflict in Ukraine

  Vergoeding covid 25b – Wallonie : Nieuwe opdracht voor de leden van het ITAA en het IBR

  Liquiditeitstest: rapporteren of niet, that's the question

  Lieven Acke, bedrijfsrevisor

  Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren vestigt de aandacht van bedrijfsrevisoren op de beperkende maatregelen tegen Rusland en Wit-Rusland

  Belangrijkste boodschappen van het seminarie van 17 januari 2022

  Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

  College van toezicht op de bedrijfsrevisoren publiceert actieplan 2022

  Mededeling 2022/03: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (herzien)

  Termijn: 11 april 2022

  Opdracht van overeengekomen specifieke werkzaamheden in het kader van de COVID-uitkeringen die door de Waalse Regering worden toegekend. ITAA en IBR ontwikkelen verslag van feitelijke bevindingen

  Europese enquête inzake governance en audit. De aantrekkelijkheid van ons beroep staat centraal in de bezorgdheden van het IBR

  Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

  Update van economische en financiële sancties betreffende de situatie in Oekraïne

  Welke vennootschappen moeten in het openbaar register worden ingeschreven?

  Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

  Vereffening van een VZW - verdeling van het vermogen

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  Algemene Vergadering van vrijdag 29 april 2022: te hernieuwen mandaten

  IREFI Notice 2022/04: Update model reports prudential reporting

  ESG - De richtlijn inzake duurzaamheidsverslaggeving: welke veranderingen mag men verwachten?

  Stéphanie Quintart, Adviseur dienst vaktechniek IBR 

  IREFI Notice 2022/03: Article 36bis - accredited auditor's special report

  Leading Together for Communiting Building - opleiding georganiseerd door ADIC

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  Mededeling 2022/02: Omzendbrief RIZIV en FOD Volksgezondheid aan de ziekenhuizen betreffende de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming in het kader van de COVID-19 epidemie: verificatie door de bedrijfsrevisor van het gemiddeld afdrachtenpercentage 2019

  Mededeling 2022/01: Openbare raadpleging ontwerp norm contractuele controle KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen (herziene versie 2021)

  Termijn: 3 april 2022

  Grondwettelijk Hof vernietigt gedeeltelijk de AML-wet van 20 juli 2020 na het vernietigingsberoep ingesteld door het IBR

  Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist

  Een nieuwe zoekmachine voor de IBR- en de ICCI-website

  Voortaan alle informatie via één zoekactie

  Update van de lijst van de bevroren tegoeden en andere economische middelen

  Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij verzekeringsondernemingen - Oproep kandidaten

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Gevolgen van een wijziging van het boekhoudkundig referentiestelsel bij de waardering van bepaalde actiefbestanddelen'

  Herbekijk het ITAA-IBR nieuwjaarsdebat: 'De relance en de rol van de economische beroepen'

  Notice 2022/1 to the accredited auditors: attention points on 31 december 2021

  Notice 2021/11 to the accredited auditors: Law of 2 June 2021 – Annual statement with respect to Special Mechanisms to the attention of the prudential control authorities

  Mededeling 2021/25: Een verplichte inschrijving van revisorale vennootschappen in het openbaar register

  Aanwerving van een wetenschappelijk adviseur bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen

  2022: de nieuwe norm permanente vorming van het IBR

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  Je bent trots op je beroep als bedrijfsrevisor en je wil graag een officiële erkenning? Word laureaat/laureate van de arbeid! Deadline inschrijving verlengd tot 31/3/2022

  Mededeling 2021/24: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

  Mededeling 2021/23: Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid: verandering van verzekeraar - zelfde voorwaarden, zelfde premies

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van splitsingen van vennootschappen'

  Mededeling 2021/22: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen

  Termijn: 15 februari 2022

  College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij OOB's

  Nieuw sectorakkoord voor werkgevers en werknemers Paritair Comité Vrije Beroepen (PC 336)

  Mededeling 2021/21: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

  Termijn: 13 februari 2022

  Het belang van het goed documenteren van controledossiers

  Lieven Acke, bedrijfsrevisor

  Mededeling 2021/20: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de medewerking van de erkende bedrijfsrevisoren aan het prudentieel toezicht van de NBB

  Deadline: 8 februari 2022

  Internationale betrekkingen: ITAA en IBR coördineren hun acties

  Interview met Bart Van Coile (ITAA) en Tom Meuleman (IBR)

  Mededeling 2021/19: Openbare raadpleging omtrent de ontwerpnormen ondernemingsraad, ESEF, ISAE 3000 en ISAE 3400 en de ontwerpnorm tot wijziging van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA's

  Termijn: 1 maart 2022

  Opleiding juridische kennis van gerechtelijke deskundigen (FR) - verlenging met één jaar van het voorlopige nationale register van gerechtelijke deskundigen

  Uiterste inschrijfdatum: 16 december 2021

  Bericht IREFI 2021/10: FSMA permanente vorming 2021

  Notice 2021/09 to the accredited auditors: Circular NBB 2020-20 relating to the practical aspects with respect to article 36bis

  Het belang en de vier kenmerken van een goed gedocumenteerd controledossier

  Interview met de secretaris-generaal van het CTR, mevr. Ann De Roeck

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Art 3:175 KB WVV: openingsbalans van bestaande VZW's, IVZW's en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren'

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'De vermogensmutatiemethode'

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-advies 'Boekhoudkundige verwerking van COVID-19 tegemoetkomingen en van kosten gemaakt ten gevolge van de gezondheidscrisis'

  Eerste editie van de 'Dag van de publieke sector'

  Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist

  Connectie met je medewerkers - succesvol leidinggeven ook vanop afstand

  Robin Raes & Barbara Dequae

  Mededeling 2021/18: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

  Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

  Mededeling 2021/17: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

  Procedure voor de actieve bedrijfsrevisoren

  Mededeling 2021/16: Vragen van bewijs dat BV in staat zal zijn om haar schulden te voldoen gedurende minstens 12 maanden

  Advies 2021/15: Wijziging van rechtsvorm van een vennootschap in vereffening – Vervanging van advies 2011/03

  Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09

  Advies 2021/13: Activiteiten die een bedrijfsrevisor in een situatie van feitelijk bestuurder zouden brengen overeenkomstig artikel 29, § 2, 2° van de wet van 7 december 2016 – vervanging van advies 2011/08

  'Bestuursorgaan' of 'raad van bestuur': is een verduidelijking nuttig?

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  Het IBR wordt lid van de International Valuation Standards Council (IVSC)

  Alessandro Bux, project manager IBR

  De toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor bij overdrachten? Online seminarie 17 november

  Bericht IREFI 2021/08: Verandering wetenschappelijk secretariaat

  Mededeling 2021/15: Openbare raadpleging - ontwerp norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een entiteit

  Termijn: 18 december 2021

  Vergelijking van de wettelijke bepalingen tussen VZW's, IVZW's en stichtingen

  Roby Fele, attaché IBR

  Benoeming commissaris en bescherming beroepstitels: IBR en ITAA komen tot gemeenschappelijke principes

  Inge Vanbeveren, diensthoofd vaktechniek IBR

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van interesten en andere bedragen verschuldigd wegens betalingsachterstand'

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Consolidatie bij de horizontale groep (consortium)'

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Fusies en splitsingen van vennootschappen met een negatief nettoactief'

  Nieuw standpunt College: Goedkeuring van het auditcomité inzake het leveren van niet-controlediensten die niet verboden zijn

  Latente meerwaarden en turbo-vereffening

  Lieven Acke, bedrijfsrevisor

  De aard van de verbintenis van de commissaris bij de uitoefening van het commissarismandaat

  Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist

  Mededeling 2021/14: Afspraken over single audit - audit rekeningen 2021 Vlaamse overheid

  24 praktische tips moeten na COVID de rol van de bedrijfsrevisor duidelijker maken in het voortbestaan van organisaties

  Sociale partners en bedrijfsrevisoraat hernieuwen hun akkoord over ‘24 praktische richtlijnen’ voor de ondernemingsraad

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig art. 1:24 en 1:25 van het WVV'

  Waardering van ondernemingen: aandachtspunten

  Vincent De Wulf, bedrijfsrevisor

  De omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de belastingadministratie

  Camille Luxen, juriste IBR

  Offerteaanvraag voor de controle van de rekeningen van de Nationale Kamer van Notarissen en het Notarieel Fonds: indientermijn verlengd tot 30 september

  Een geval uit de rechtspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit

  Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

  Het corrigeren van de statuten van de (I)VZW's (bij authentieke of onderhandse akte)

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen bij BV en CV - scheidingsaandeel'

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Onmiddellijke sluiting van de vereffening van VZW's en IVZW's: jaarrekeningrechtelijke gevolgen'

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Waarderen en boeken van cryptomunten gebruikt als betaalmiddel'

  IAASB publiceert Exposure Draft Standaard voor de controle van financiële overzichten van minder complexe entiteiten

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Onmiddellijke sluiting van de vereffening van een vennootschap: jaarrekeningrechtelijke gevolgen'

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2021

  Uitstel van termijn voor de indiening van de bijzondere verslagen over de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de EMIR-verordening

  Mededeling 2021/13: UBO-register-meldingsplicht

  Publicatie van de Beginselen van de normatieve techniek - handleiding voor het opstellen van een norm

  Update brochure 'Inbreng in natura'

  Advies 2021/12: Vraagstukken inzake de DAC6-wet voor de bedrijfsrevisor

  Mededeling 2021/12: Openbaar register - Nieuwe aan te vullen rubrieken

  Een correct en transparant openbaar register

  Stef Van Attenhoven, diensthoofd HR IBR

  IBR en ITAA publiceren wederzijdse principes voor hun gemeenschappelijke opdrachten

  De CVBA en het overgangsrecht

  Lieven Acke, bedrijfsrevisor

  Bericht IREFI 2021/07: Actualisering modelverslagen prudentiële rapportering

  Notice 2021/06 to the accredited auditors: attention points on 30 June 2021

  Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

  Sandrine Van Bellinghen, algemeen afgevaardigde Europese en internationale relaties IBR

  Goedkeuring norm permanente vorming

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Verenigingen en stichtingen negatieve fondsen'

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van COVID-19 tegemoetkomingen en van kosten gemaakt ten gevolge van de gezondheidscrisis'

  Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren publiceert het jaarverslag over zijn activiteiten in 2020

  De passerelle van het IBR naar het ITAA is nog steeds mogelijk

  Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

  Boekhoudkundige evolutie en waardering van vrijwillig voor een vereniging of stichting verrichte diensten

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  Companyweb: Update KYC feature voor bedrijfsrevisoren

  Verzoek van het IBR aan de CBN om een advies te publiceren inzake de overgedragen verliezen en het behoud van de bestemde fondsen in (i)vzw's en stichtingen

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-advies 2021/05 'Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie'

  Notice 2021-05 to the accredited auditors: Deduction of software assets from Common Equity Tier 1 (CET 1) items

  Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren - oproep voor kandidaten

  Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris bij de belangenconflictenregeling in vennootschappen, VZW’s en stichtingen en bij intra-groepsbelangenconflicten

  Mededeling 2021/11: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris bij de belangenconflictenregeling in vennootschappen, VZW’s en stichtingen en bij intra-groepsbelangenconflicten

  Technische nota met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van verenigingen en stichtingen

  Mededeling 2021/10: Technische nota met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van verenigingen en stichtingen

  Mededeling 2021/09: Wijziging van Boek XX WER - Tijdelijke procedure tot gerechtelijke reorganisatie

  Mededeling 2021/08: Problematiek van de gelijkwaardigheid van de wetgevingen die van toepassing zijn op ziekenhuizen en bijkomende opdracht inzake de berekening van het afdrachtenpercentage van de ziekenhuizen mbt de voorschotten toegekend in het kader van COVID-19

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudrechtelijke verwerking van de wederopbouwreserve'

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen'

  Een digitale stap vooruit met het elektronisch stagedagboek!

  Nieuw Boek 3 Goederen Burgerlijk Wetboek: enkele nieuwigheden van belang voor de revisorale praktijk

  Goedkeuring van de norm inbreng in natura en quasi-inbreng

  Goedkeuring van de norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten

  Samenwerken tegen het witwassen en de financiering van terrorisme: jazeker, maar niet ten koste van onze veiligheid !

  Zombies!

  Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

  Opnames ten laste van de rekening-courant en uitkeringstesten

  Lieven Acke, bedrijfsrevisor

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Jaarrekeningrechtelijke analyse van de alarmbel-procedure onder het WVV'

  Advies 2021/11 : Analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura – vervanging van advies 2015/01

  Mededeling 2021/07: Update van de kaderovereenkomst met de BVB (Febelfin) inzake bankbevestigingen

  Advies 2021/10: Notie “dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis” – vervanging van advies 2012/02

  Advies 2021/09: Toepassing van art. 7:83 van het WVV dat de verplichting inhoudt om belangrijke participaties te vermelden aan de naamloze vennootschap – vervanging van advies 2011/10

  Advies 2021/08: Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen – vervanging van advies 2013/01

  CTR-controle op faillissementen

  Mogelijkheid voor vennootschappen om een deel van het eigen vermogen fiscaal voordelig te herstellen met de wederopbouwreserve vanaf aanslagjaar 2022

  Advies 2021/07: Combinatie van uitgifte van nieuwe aandelen met een inbreng in natura in BV, CV en NV - Quid wanneer de BV geen commissaris geeft?

  College van toezicht op de bedrijfsrevisoren ziet toenemende interesse voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij niet-OOB-bedrijfsrevisoren

  College van toezicht op de bedrijfsrevisoren en PCAOB sluiten samenwerkingsakkoord

  Advies 2021/04: Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid – vervanging van advies 2019/05

  Update: Legal Opinion 'Limitation of civil liability of registered auditors'

  Nieuwe standaarden voor de kwaliteitsbeheersing in de kantoren: ISQM1, 2 en ISA 220

  Lieven Acke

  De algemene vergadering en het elektronisch stemmen

  Fernand Maillard

  Mededeling 2021/06: Openbare raadpleging ontwerp effectennorm

  UBO-register: verlenging termijn voor het uploaden van bewijsstukken tot 31 augustus 2021

  Algemene Vergadering van 30 april 2021 - oproepingsbrief

  Update: financiële documenten beschikbaar

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen'

  Wijziging van artikel 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: versoepeling van de verplichtingen van de commissaris

  GDPR - Nieuwe dienst van gedeelde data protection officer (DPO)

  Verenigingen en stichtingen: twee nieuwe brochures

  Mededeling 2021/05: Bevestiging door de bedrijfsrevisor van de berekening van het afdrachtenpercentage door het betreffende ziekenhuis inzake de voorlopige afrekening mbt het 1ste semester 2020

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aangebracht door het WVV en KB WVV'

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN ontwerpadvies 'Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie'

  Bericht IREFI 2021/04: Herziening werkgroepen IREFI – Oproep tot kandidaten

  Bericht IREFI 2021/03: Bijkantoren kredietinstellingen – Modelverslag van de erkend revisor over de openbaar te maken jaarlijkse boekhoudkundige gegevens

  Bericht IREFI 2021/02: Actualisering modelverslagen prudentiële rapportering

  Algemene vergaderingen en het begrip bureau van de algemene vergadering

  Nieuwe brochure: De rol van de bedrijfsrevisor bij de bestrijding van het witwassen van geld

  Management letter Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO)

  Oproep tot kandidaatstelling – jury’s van het bekwaamheidsexamen

  Kandidaturen kunnen nog worden ingediend tot 31 maart 2021.

  Minister van Economie keurt bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's goed

  Mededeling 2021/04: Passerelle tussen het IBR en het ITAA

  De uitkeringstesten. En wat met de NV?

  Lieven Acke

  Verenigingen en stichtingen: impact van de wet van 20 december 2020 - Uitstel van algemene vergaderingen is niet toegestaan

  Jean-François Nobels

  Mededeling 2021/03: Vervanging en opheffing van verschillende adviezen

  Advies 2021/06: Toepassing van de ISA’s en ISRE 2410 en technische nota’s met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – vervanging van advies 2019/08

  Advies 2021/05: Verduidelijking van de termen “relevante ethische voorschriften” in België – vervanging van advies 2019/07

  Advies 2021/03: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag – vervanging van advies 2018/01

  Advies 2021/02: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteits-beheersingssysteem – vervanging van Adviezen 2019/16 en 2017/05

  Advies 2021/01: Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen – Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap – Gevolgen voor verslaggeving commissaris – vervanging van adviezen 2013/04 en 2014/01

  De HREB keurt 3 ontwerpnormen goed

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Rekening 26 Overige materiële vaste activa'

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Vermogensklem bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming'

  Reacties van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Winstverdeling binnen de NV'

  Bijkomende opmerkingen op het CBN-ontwerpadvies 'Schenkingen en legaten voor VZW's, IVZW's en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren

  Aanpassing van eCorporate voor filings in het European Single Electronic Format (ESEF)

  DAC 6 - Constructies die in januari en februari 2021 gerapporteerd moeten worden: uitstel tot en met 28 februari 2021

  Technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

  Mededeling 2021/02: Aanpassing van de technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

  Notice 2021-01 to the accredited auditors: attention points on 31 december 2020

  Press Release: Luminus, Lidl Belgium and Antwerp Management School are the winners of the Awards for Best Belgian Sustainability Reports with best impact

  Mededeling 2021/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

  Een nieuwe, performantere zoekmotor voor de IBR-website

  Awards for Best Belgian Sustainability Reports: volg op 26 januari 2021 de live streaming en stem mee!

  Stay Safe, Stay@Home! Controles in de dienstensector

  Mogelijkheid om de toepassing van het Europees Uniform Elektronisch formaat (ESEF) met een jaar uit te stellen

  Advies 2020/05: Procedure die verplicht om maatregelen te nemen in geval van gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit in het gedrang kunnen brengen

  European Single Electronic Format (ESEF) - modelverslag beschikbaar

  Advies 2020/04: Regeling van de nietigheid van besluiten van organen van rechtspersonen - aandachtspunten voor de commissaris

  College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en andere inspectieopdrachten bij bedrijfsrevisoren die geen controleopdrachten uitvoeren bij OOB’s

  Indieningstermijn verlengd tot 29 januari 2021

  College lanceert 'Auditors Annual Cartography 2020' - invullen tegen 20 februari 2021

  Economische en financiële informatie voor de leden van de ondernemingsraad: CBR actualiseert brochures

  Mededeling 2020/26: Informatie over de lopende projecten binnen het IBR met betrekking tot de opdrachten van de bedrijfsrevisor in de ziekenhuissector

  Advies 2020/03: Impact COVID-19 op de controle over boekjaar 2020 - highlights

  Mededeling 2020/25: Uitoefening van de opdracht van commissaris in erkende organisaties van de civiele maatschappij (CMO) en erkende institutionele actoren (IA) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

  Mededeling 2020/24: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2020 Vlaamse overheid

  Advies 2020/02: Analyse “financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag aan het verslag van het bestuursorgaan” (art. 7:155 WVV)

  Mededeling 2020-23: Openbare raadpleging ontwerpnormen nettoactief- en liquiditeitstest

  Termijn: 31 januari 2021

  Update technische fiches Data analytics

  Verklaring van de beroepsbeoefenaar in het kader van de aanvraag van het crisis overbruggingsrecht - ITAA en IBR stellen modelverslag ter beschikking

  IBR publiceert informatiefiches over de verschillende diensten van de bedrijfsrevisor

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies Vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19 pandemie in de vennootschapsbelasting

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Overgang van een kapitaalhoudende coöperatieve vennootschap naar een kapitaalloze vennootschap'

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Verplichting voor bepaalde VZW’s, IVZW’s en stichtingen om een jaarverslag op te stellen'

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Verplichte toepassing van het Belgisch model van de jaarrekening voor immigrerende vennootschappen'

  Nieuwe brochure: (i)vzw’s en stichtingen: meerwaarde van de tussenkomst van de bedrijfsrevisor

  Mededeling 2020/22: Attest van afwezigheid van een tuchtrechtelijke fout

  Federale regering beslist breed sociaaleconomisch steunpakket

  Mededeling 2020/21: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register - tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

  Mededeling 2020/20: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register - actieve bedrijfsrevisoren

  Mededeling 2020/19: Nieuwe definitie van nettoactief in het WVV

  Algemene Vergadering van 18 september: blik achter de schermen

  Notice 2020/08 to the accredited auditors: Updated Insurance Working Programs

  Het Grondwettelijk Hof stelt het IBR en het ITAA in het gelijk

  Nieuwe functionaliteiten Companyweb

  Update van de lijst van bevroren tegoeden en andere economische middelen

  Coronaproof concept voor stage-examens IBR

  Opheffing van enkele oude Koninklijke Besluiten

  Geslaagde eerste online Algemene Vergadering IBR

  Bericht IREFI 2020/07: "Best Estimate" - Overmaking van / toegang tot werkdocumenten van de erkend revisor

  Goed personeelsbeleid in de praktijk: Liberform en Universiteit Gent organiseren reeks webinars voor vrije beroepen

  Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV)

  Mededeling 2020/18: Intrekking van advies 2019/02 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 30 januari 2019

  Mededeling 2020/17: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV)

  IBR publiceert technische fiches Data Analytics

  Mededeling 2020/16: Wijziging van de wet van 7 december 2016 door de wet van 20 juli 2020

  Algemene Vergadering van 18 september 2020: oproepingsbrief en boodschap van de voorzitter

  Nietigverklaring van artikel 19, §1 van het KB UBO

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2020

  Wij helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

  Mededeling 2020/15: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan de reparatiewet

  invitation to an IFAC webinar to be held the 13th and the 15th of July:

  Algemene vergadering van vrijdag 18 september 2020 - vacante mandaten

  18 september 2020: Digitale algemene vergadering

  Notice 2020/06 to the accredited auditors: attention points 30 June 2020

  Bericht IREFI 2020/05: Verzekeringsondernemingen - actualisering modelverslagen specifieke aspecten

  Bericht IREFI 2020/04: Actualisering modelverslagen prudentiële halfjaarlijkse rapportering

  Mededeling 2020/14: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng

  20ste editie Awards for Best Belgian Sustainability Reports : stel u kandidaat!

  Bent u van plan om de CORONA COMPENSATIEPREMIE aan te vragen? Lees dan even dit!

  Mededeling 2020/13: 'Reparaties' aan het WVV door de wet van 28 april 2020

  Goedkeuring en inwerkingtreding AML-norm

  Nieuwe brochure over het gebruik van data-analyse bij de controle

  Vormingsprogramma 2020-2021

  Opzoekingstools in het kader van de verplichtingen opgelegd door de antiwitwaswetgeving

  Update 29 september 2022

  Mededeling 2020/12: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden ("agreed-upon procedures")

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Schenkingen en legaten voor VZW's, IVZW's en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren'

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Correctie van de jaarrekening'

  In memoriam Raynald Vermoesen (1957-2020)

  Circulaire 2020/C/59 betreffende het UBO register

  Mededeling 2020/11: Reparatiewet WVV - commissarisverslag voor (i)vzw's en stichtingen

  Mededeling 2020/10: Facturatie van de bijdragen in de werkingskosten van het IBR en het ICCI

  Bijzondere instructies van het CTR naar aanleiding van de COVID-19-epidemie

  Persbericht: Unizo, UCM, ITAA en IBR pleiten voor een toegankelijkere en ruimere tax shelter voor alle kmo’s

  Versoepeling organisatie algemene vergaderingen: temporele werking van KB nr. 4 van 9 april 2020 verlengd tot 30 juni

  Coronavirus - Bijkomende steunmaatregelen inzake btw en bedrijfsvoorheffing: uitstel voor het indienen van de btw-aangiften en voor de betaling voor de maand april

  The Financial Reporting Implications of COVID-19 (IFAC)

  Mededeling 2020/09: Volmachtenbesluit Covid-19 en organisatie van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuursorgaan

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Inbreng in nijverheid bij besloten vennootschappen en coöperatieve vennootschappen'

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Vermelding in de jaarrekening van de gegevens van de bestuurders en de commissaris'

  Mededeling 2020/08: Meedelen van de statuten van revisorenkantoren aan het Instituut

  The IAASB issued staff alerts to provide some guidance to auditors during the Coronavirus Pandemic

  Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen : oproep voor kandidaten

  CEAOB benadrukt de belangrijke aspecten met betrekking tot de impact van Covid-19 op de controle van de jaarrekening

  COVID-19: Aanpassing organisatie bekwaamheidsexamens en stageseminaries

  Het ICCI publiceert COVID-19 gerelateerde FAQ

  Mededeling 2020/07: Vierde update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) - versie 4.1 -2020: aanpassing

  Bericht van Fednot aan de ondernemers- en beroepsorganisaties inzake het verlijden van vennootschapsaktes tijdens de Covid-19 crisis

  Mededeling 2020/06: COVID-19 – Herinnering aan de signaalfunctie van de commissaris

  Mededeling 2020/05: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten (termijn: 25 april 2020)

  Bijzondere instructies van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren naar aanleiding van de COVID-19-epidemie

  Advies 2020/01: Interpretatie van artikel 93/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat

  Mededeling 2020/04: Mogelijke impact van de COVID-19-crisis op de controlewerkzaamheden

  Goedkeuring door de minister van Economie van de 'Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd door een onderneming aan de bedrijfsrevisor'

  Corona: Federale regering neemt bijkomende maatregelen voor bedrijven en ondernemers

  Reactie van de Raad ven het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Financieringskostensurplus'

  UPDATE: Voorzorgsmaatregelen ingevolge het Coronavirus

  Bericht IREFI 2020/03: Actualisering modelverslagen prudentiële rapportering

  Why Adopting High-Quality Accountancy Standards Is Critical to Achieving the SDGs by 2030

  Mededeling 2020/03: De toegang van de bedrijfsrevisoren tot het UBO-register in de hoedanigheid van onderworpen entiteiten

  Bericht IREFI 2020/02: 'Best Estimate' bij verzekeringsondernemingen

  Mededeling 2020/02: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Norm (herziene versie 2020) permanente vorming (termijn: 25 april 2020)

  Algemene Vergadering van vrijdag 24 april 2020: vacante mandaten

  Communication IREFI 2020/01: TLTRO III - Suggested Agreed Upon Procedures

  Toespraak van de voorzitter van de FSMA tijdens de Algemene Vergadering van het IREFI

  FOD Economie publiceert nieuwe overheidsopdracht voor audit van erkende ondernemingsloketten

  Mededeling 2020/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

  Openstaande plaatsen van rechters in ondernemingszaken (Antwerpen - Leuven - Gent - Brussel)

  Advies 2019/16: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem – vervanging van Advies 2019/04

  Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

  Mededeling 2019/25: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

  Mededeling 2019/24: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan het WVV (termijn: 31/1/2020)

  Mededeling 2019/23: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2019 Vlaamse overheid

  IAASB’s Audits Of Less Complex Entities: Feedback Statement And Way Forward

  Advies 2019/15: Verplichting om een jaarverslag op te stellen in de grote (I)VZW's en stichtingen - commissarisverslag hierover

  Advies 2019/14: Commissarisverslagen uitgebracht vanaf 1 januari 2020 (overgangsregime)

  Mededeling 2019/22: Persoon die gemachtigd is om een offerte in het kader van een overheidsopdracht te ondertekenen voor rekening van een vennootschap

  Bericht IREFI 2019/09: Aandachtspunten per 31 december 2019

  Mededeling 2019/21: Vlaams Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

  Technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

  Mededeling 2019/20: Technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

  Dag van het revisoraat 28 november 2019: terugblik op een geslaagd event

  Regels voor toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor bijgewerkt

  Mededeling 2019/19: Opheffing van een aantal omzendbrieven

  Mededeling 2019/18: Vierde update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) - versie 4.0 - 2019

  Mededeling 2019/17: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens opgenomen in het openbaar register

  FOD Economie publiceert overheidsopdracht voor audit van erkende ondernemingsloketten

  NBB start erkenningsprocedure voor revisoren voor het uitoefenen van een mandaat bij betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld

  Praktische handleiding voor de algemene risicobeoordeling inzake witwassen van geld

  Mededeling 2019/16: Parlementaire vraag en antwoord over het gebruik door vrije beroepers van de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap onder het WVV

  Mededeling 2019/15: Eerste aanpassing van de technische nota inzake de netto-actieftest

  Technische nota's: Nettoactief- en liquiditeitstest

  Update 28 oktober 2019

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Inbreng in nijverheid bij besloten vennootschappen en coöperatieve vennootschappen'

  Naar een nieuwe neerleggingsprocedure bij de griffie: Economische beroepen en ondernemingsrechtbanken verenigd voor ondernemerschap en tegen fraude

  Overzicht van de eerste sancties opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit

  Opleiding voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundige: november 2019 - januari 2020

  UBO-registratie: gedoogbeleid tot 31 december 2019

  Mededeling 2018/27: Vaststelling en terbeschikkingstelling door het IBR van een lijst van bedrijfsrevisoren die zich kandidaat stellen voor het uitvoeren van een EQCR en/of het monitoren van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem

  Update lijst 23 september 2019

  Aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven: verlenging van de indieningstermijn tot en met 10 oktober 2019

  Enquête Liberform: Hoe gaat u om met personeelsbeleid, opleiding en vorming?

  Bericht IREFI 2019/08: Actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB & FSMA

  Persbericht: Het IBR vraagt aan de regeringsonderhandelaars om vier maatregelen in het algemeen belang te nemen en vier hervormingen door te voeren

  Advies 2019/13: Technische nota's met betrekking tot de nettoactief- en liquiditeitstest in een BV en een CV (art. 5:141-5:144 / 6:114-6:117 WVV)

  Herinnering: UBO-register - 30 september 2019 is de deadline om informatie met betrekking tot uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren

  Mededeling 2019/14: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISAE- en ISRS-standaarden in België

  Tweetalig colloquium 1 oktober 2019 - Uitvoering van de overheidsboekhouding in de verschillende Belgische instanties

  Bericht van de FOD Financiën: Update van de lijst van de bevroren tegoeden en andere economische middelen

  Toevoeging van 2 personen op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  Bent u klaar voor GDPR? Raadpleeg onze checklist op maat van de economische beroepen

  Update 19 augustus 2019

  Bericht IREFI 2019/07: Nota's over materialiteit en de signaalfunctie

  Mededeling 2019/13: Inwerkingtreding van Verordening EU/2019/834 (EMIR-REFIT)

  Update ESEF-rapporteringshandboek

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2019

  Webinar IAASB: audit van minder complexe entiteiten

  Mededeling 2019/12: Terbeschikkingstelling van voorbeelden van opdrachtbrieven en bevestigingsbrieven in het kader van de gemeenschappelijke norm met betrekking tot de controle van KMO’s

  Mededeling 2019/11: Opdracht op vraag van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij: opdrachtbrief en overeengekomen specifieke werkzaamheden

  IESBA lanceert eCode

  Bericht IREFI 2019/06: Aandachtspunten per 30 juni 2019

  Het auditcomité: bewaker van duurzame waardecreatie. Opleidingscyclus georganiseerd door GUBERNA en het IBR

  De statutendatabank: een nieuwe handige tool van de FedNot

  Aankondiging van controleacties ter verhoging van de spontane naleving van de fiscale verplichtingen

  Bericht van de FOD Financiën

  Officiële informatiesessie over de Code 2020 op 18 juni 2019 in Gent

  Testwebinar op 25 juni om 13u30: Going concern - spreker Lieven ACKE

  Advies 2019/12: Toepassingsgebied van de controle- en beoordelingsnormen

  Commissies van het IBR – Oproep tot kandidaatstelling

  Advies 2019/10: Onderbreking van het commissarismandaat

  Update 27/05/2019: Engelse vertaling

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Groepsbijdrage'

  Mededeling 2019/10: Opdracht van de commissaris – Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: Vaststellingen en standpunten van de FSMA naar aanleiding van de controles

  #tiszover, een nieuwe Corporate Governance Code 2020!

  Toevoeging van 1 persoon op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  Ervaringssessie - 'Intellectuele eigendom: meer voorkomend dan gedacht'

  Advies 2019/11: Farmaceutische sector - KB van 29 maart 2019 - financiële steunregeling voor de boekjaren 2019 tot 2021

  Tom Meuleman verkozen tot nieuwe voorzitter IBR

  Opleiding voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundige (volzet)

  De Europese richtlijn insolventie ondernemingen: wat kunnen de economische beroepen verwachten?

  KB tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van een financiële steunregeling op basis van heffingen op het zakencijfer van farmaceutische specialiteiten

  Bericht IREFI 2019/05: Circulaire NBB 2019-08 - Verwachtingen inzake de redactie van het audit plan en het omstandig verslag

  Bericht IREFI 2019/04: Erkenningsprocedure NBB voor bedrijfsrevisoren in verzekeringsondernemingen

  Mededeling 2019/09: De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

  Mededeling 2019/08: Vormingsprogramma 2019-2020

  EP publiceert studie over de impact van de audithervorming op de kosten, de concentratie en de concurrentie

  Bericht IREFI 2019/03: Data Quality Regulatory Reporting - Suggested Approach

  Bericht IREFI 2019/02: Wijziging wetenschappelijk secretariaat

  Mededeling 2019/07: Opheffing van omzendbrief 2011/03

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Brexit'

  Advies 2019/09: Vervanging van Omzendbrief D.021/10 inzake de datum van de bevestigingsbrief

  Technische nota bij de inbreng in natura

  Advies 2019/08: Toepassing van de ISA's en ISRE 2410 en technische nota's met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen

  Toevoeging van 1 entiteit op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  Mededeling 2019/06: Goedkeuring door de minister van Economie van de 2 normen inzake de toepassing van de ISA's in België

  Connect 2.0: enquête over de kennis van de subsidiedatabank

  Advies 2019/07: Verduidelijking van de termen "relevante ethische voorschriften" in België

  Mededeling 2019/05 van de Raad van het IAB en de Raad van het IBR: Goedkeuring van de gemeenschappelijke KMO-norm

  Advies 2019/06: Niet-automatische toepassing van art. 138 W. Venn. ingeval van daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het kapitaal

  Definitieve goedkeuring van de normen inzake de toepassing van de ISA's in België

  Advies 2019/05: Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

  Edinburgh Groep publiceert onderzoeksrapport met aanbevelingen voor kleine en middelgrote kantoren (SMP's)

  Bericht IREFI 2019/01: Actualisering modelverslagen prudentiële rapportering

  Mededeling 2019/04: Openbare raadpleging over het ontwerp van Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor

  Mededeling 2019/03: Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen

  Mededeling 2019/02: Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen - getuigschrift juridische kennis

  Advies 2019/04: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem

  Algemene Vergadering van vrijdag 26 april 2019: te hernieuwen mandaten

  Advies 2019/03: Impact van de Brexit op het commissarisverslag

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van vrijdag 25 januari 2019

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van vrijdag 21 december 2018

  Advies 2019/02: Verificatie van het UBO-register - opdracht van de commissaris en impact op het commissarisverslag

  Mededeling 2019/01: Inwerkingtreding van de nieuwe pandwet

  Bericht IREFI 2018/09: Aandachtspunten per 31 december 2018

  Reactie van de Raad van het IBR op CBN-ontwerpadviezen

  Advies 2019/01: Beroepsgeheim

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'voorzieningen'

  Ter beschikking stellen van de geconsolideerde lijst en toevoeging van 4 personen op de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

  Goedkeuring door de HREB van het ontwerp van norm mbt de gedeelde opdrachten (IBR-IAB) bij KMO’s en kleine vzw’s

  Mededeling 2018/28: Opheffing van omzendbrieven D.015/06 en D.013/05

  Update: De Raad publiceert zijn reactie op de ontvangen commentaren op het ontwerp van norm inzake de toepassing van de anti-witwaswet

  Gemeenschappelijk bericht IBR-IAB-BIBF: Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - beperking van het gebruik van contanten

  Terugblik op een geslaagd client-event over de hervorming van het vennootschapsrecht

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van vrijdag 23 november 2018

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 26 oktober 2018

  Mededeling 2018/26: Afspraken over single audit - audit rekeningen 2018 Vlaamse overheid

  Press Release: Elia, Pro Natura & Umicore are the winners of the Awards for Best Belgian Sustainability Reports edition 2018

  Mededeling 2018/25: Update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1 en wet van 7 december 2016)

  Toevoeging van 1 persoon op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  Mededeling 2018/24: Actualisering van de gegevens opgenomen in het openbaar register

  Samenwerkingsopdracht voor het kwaliteitstoezicht op de bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij organisaties andere dan die van openbaar belang

  Mededeling 2018/23: Ontwerp van gemeenschappelijke norm (IBR-IAB) met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine vzw’s en de gedeelde wettelijke opdrachten uitgevoerd bij KMO’s en kleine vzw’s

  Mededeling 2018/22: Hoe zich voorbereiden op de controle door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren?

  Mededeling 2018/21: Het volgen van vormingsactiviteiten rond de bestrijding van het witwassen van geld en terrrorismefinanciering

  Mededeling 2018/20: Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

  Mededeling 2018/19: Opheffing van een aantal omzendbrieven

  Interpretatieve nota van het Interinstitutencomité van 4/10/2018: Boek XX Insolventie Wetboek economisch recht – opdrachten van de economische beroepsbeoefenaars – Interinstitutenaanbeveling WCO

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van vrijdag 28 september 2018

  Toevoeging van 1 persoon op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  Mededeling 2018/18: Wet van 29 maart 2018 tot registratie van dienstverleners aan vennootschappen

  Toevoeging van 1 groep op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  Mededeling 2018/17: Afschaffing van het begrip handelaar - impact op de onverenigbaarheden van de bedrijfsrevisoren

  CTB Circulaire 2018/1: Periodieke vragenlijst over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  Het UBO-register is online

  Mededeling 2018/16: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening - bijkomende vragen en antwoorden van de FSMA in het kader van de toepassing van de herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 31 augustus 2018

  De Raad publiceert zijn reactie op de ontvangen commentaren op het ontwerp van norm inzake de toepassing van de anti-witwaswet

  Welke Europese wetgevende initiatieven hebben een impact op het beroep van bedrijfsrevisor?

  Tenuitvoerlegging van de Europese prospectusverordening: wet gepubliceerd

  Bericht IREFI 2018/08: Actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

  Het IBR en het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren sluiten een samenwerkingsovereenkomst

  Mededeling 2018/15: Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid: herhaling van de rechtsbeginselen, update van de collectieve polis en AVG-dekking

  De Raad publiceert zijn reactie op de ontvangen commentaren op het ontwerp van norm met betrekking tot de gemeenschappelijke opdrachten bij KMO’s en kleine vzw’s

  Een nieuw wettelijk kader voor de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor. Nieuw KB stage gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

  Mededeling 2018/14: Opheffing van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm

  Derde opvolgingsverslag FATF: België boekt vooruitgang op het vlak van de strijd tegen witwas

  Liberform lanceert enquête rond personeelsbeleid vrije beroepen

  Permanente vorming 2018 van de erkende revisoren op 9 en 17 oktober

  KB verwerkingsmodaliteiten UBO-register gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

  Toevoeging van 1 persoon op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  Goedkeuring door de HREB van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's

  Goedkeuring door de HREB van norm tot wijziging van de norm inzake de toepassing van de ISA’s in België

  IFAC actualiseert handleiding voor het toepassen van ISA’s bij KMO-audits

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van 21 en 22 juni 2018

  Mededeling 2018/13: GDPR /AVG - De kwalificatie van de bedrijfsrevisor als verwerkings-verantwoordelijke of verwerker

  IAASB global consultation: Identifying and assessing the risks of material misstatement

  ISA 540 revised approved

  Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren reageert op de fusie van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten met het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2018

  Bericht IREFI 2018/07: aandachtpunten per 30 juni 2018

  Ontwerp Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep

  Mededeling 2018/12: Opdracht van de commissaris – Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziening van de overeengekomen specifieke werkzaamheden (“agreed-upon procedures”) die met de FSMA werden uitgewerkt in het kader van het toezicht op de naleving van de EMIR Verordening door de niet-financiële tegenpartijen

  Mededeling 2018/11: Parlementaire vraag en antwoord met betrekking tot het toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-financiële informatie

  Toevoeging van 2 personen op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  Wat verandert er voor vzw’s na de hervorming van het ondernemingsrecht?

  Bericht IREFI 2018/06: Formulier over te maken aan de FSMA in het kader van het prudentieel toezicht

  Mededeling 2018/10: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 25 mei 2018

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 25 april 2018

  Mededeling 2018/09: Inwerkingtreding van Boek XX Insolventie Wetboek economisch recht

  Mededeling 2018/08: Onderwerping van de bedrijfsrevisoren stagiairs aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

  Mededeling 2018/07: GDPR/AVG – Inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

  Terugblik op een geslaagde studienamiddag: juridische actualiteit - capita selecta (23 mei 2018)

  Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren publiceert zijn eerste jaarverslag

  Ministerrraad keurt wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed

  Mededeling 2018/06: Nazicht door de bedrijfsrevisor van de sociale balans

  Bericht IREFI 2018/05: samenstelling werkgroepen IREFI

  Bericht IREFI 2018/04: concordantietest tussen Solvabilité II rapportering en de statutaire jaarrekeningen

  Een nieuw logo voor het IBR !

  IBR publiceert didactische brochures over het nieuwe commissarisverslag voor vennootschappen, vzw's en ivzw's

  Geconsolideerde lijst en toevoeging van 2 personen op de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

  Algemene Vergadering 27 april 2018: slides beschikbaar voor bedrijfsrevisoren en stagiairs

  Accountancy Europe cogito paper explores possible solutions for simplifying auditing standards for small or non-complex entities

  IBR jaarverslag 2017

  Bericht: samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 23 maart 2018

  Documenten Algemene Vergadering 27 april 2018

  IFAC start wereldwijde SMP-enquête 2018

  Toevoeging van 1 persoon en 21 entiteiten op de Noord-Korea sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  Toevoeging van 1 entiteit op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  Bericht IREFI 2018/03: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering FSMA

  Mededeling 2018/05: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm betreffende de contractuele controle van KMO's en de gemeenschappelijke bijzondere opdrachten bij KMO's (IBR-IAB)

  Mededeling 2018/04: Aangifte ter berekening van de veranderlijke bijdrage 2017

  Technische nota betreffende de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een derde in het kader van contractuele opdrachten

  Mededeling 2018/03: Technische nota inzake de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een derde in het kader van contractuele opdrachten

  Bericht IREFI 2018/02: herziening werkgroepen IREFI - Oproep tot kandidaten

  Bericht: samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 23 februari 2018

  Mededeling 2018/02: Technische nota bij de inbreng in natura

  Toevoeging van 2 personen en 1 entiteit op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  Het huidige referentiekader: de wet over niet-financiële informatie

  IBR antwoordt op openbare raadpleging Monitoring Group

  Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren publiceert zijn werkprogramma voor 2018

  Advies 2018/02: herziening prudentiële norm

  Advies 2018/01: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag

  Bericht IREFI 2018/01: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 26 januari 2018

  Programma seminaries VABF - kalenderjaar 2018

  Mededeling 2018/01: openbare raadpleging over het nieuw ontwerp van bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) – Het commissarisverslag in het kader van een wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris (termijn: 5 maart 2018)

  Circulaire FSMA: Modaliteiten voor het overmaken van de rapportering over het boekjaar 2017 door Instellingen van Bedrijfspensioenvoorziening (IBP's)

  Data Analytics: The Future of Audit

  Model van jaarrekening voor de beheersvennootschappen van auteursrecht en naburige rechten 2018

  De kaap van 1.000 volgers voor onze Linkedin site overschreden !

  Michel De Wolf beëdigd als plaatsvervangend raadsheer bij het Hof van Beroep Luik

  Bericht IREFI 2017/10: aandachtspunten die van belang kunnen zijn in het kader van de werkzaamheden

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen juli-december 2017

  Toevoeging van 16 personen en 1 entiteit op de Noord-Korea sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  Mededeling 2017/17: Openbare raadpleging over het nieuw ontwerp van norm tot wijziging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België

  Mededeling 2017/16: EMIR

  Mededeling 2017/15: Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

  Mededeling 2017/13: Technische nota - Samenvatting van de controleaanpak in niet-complexe entiteiten

  Technische nota: samenvatting van de controleaanpak in niet-complexe entiteiten

  Jaarverslag 2013-2016 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen

  Advies 2017/08: boek XX Insolventie Wetboek economisch recht - impact van de toepassing ervan op de bedrijfsrevisor

  Advies 2017/07: afspraken over single audit: audit rekeningen 2017 Vlaamse overheid

  Mededeling 2017/12: Controle van de permanente vorming door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

  Buitengewone algemene vergadering 24 november 2017: lijst kandidaten

  Nieuwe toelichting met betrekking tot de melding van informatie aan de CFI

  Oostenrijkse beroepsorganisaties van accountants en auditors treden toe tot Common Content Project

  Nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017

  Advies 2017/06: ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA's in België-stand van zaken en intrekking van advies 2017/03

  Mededeling 2017/11: Opheffing van punt 4 van de Mededeling 2014/09 van het IBR van 3 oktober 2014

  College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren publiceert instructies voor het gebruik van de leidraden 2017 voor de kwaliteitscontrole bij niet-OOB’s

  Minister van Economie keurt norm inzake de opheffing van bepaalde normen en aanbevelingen van het IBR goed

  Nieuwe wet 'Insolventie van ondernemingen'

  Nieuw wettelijk kader kwaliteitstoetsing accountants en belastingconsulenten

  Europese richtlijn 2014/95 over bekendmaking van niet-financiële informatie omgezet in Belgisch recht

  Advies 2017/05: interpretatie van de Europese auditverordening in samenhang met de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België – opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang

  Advies 2017/04: commissarisverslag – Draagwijdte van de verklaring in het commissarisverslag van (eventuele) materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de vennootschap om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten (art. 144, §1, 7° W. Venn.)

  IBR publiceert gids met goede informaticapraktijken voor KMO's

  24 november 2017: Buitengewone Algemene Vergadering IBR

  Bericht IREFI 2017/09: mededeling FSMA – Permanente Vorming van de erkende revisoren

  Erevoorzitter Oswald Vandermeulen overleden

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2017

  Koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van februari tot juni 2017

  Advies 2017/03: ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA's in België - stand van zaken (ingetrokken)

  Mededeling 2017/10: Einde van de besprekingen over een toenadering tussen de drie instituten en ontwikkelingen wat KMO-audits betreft

  Bericht IREFI 2017/08: aandachtspunten per 30 juni 2017

  Mededeling 2017/09: Afschaffing van de statuten van "vrijwillig beperkte bedrijfsrevisor" en "wettelijk beperkte bedrijfsrevisor"

  Nieuwe formule voor Awards for Best Belgian Sustainability Reports

  De FSMA publiceert FAQ aangaande het reglement van de FSMA van 17 januari 2017 over de medewerking van de bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening door de niet-financiële tegenpartijen

  Accounting for Sustainability lanceert handleiding voor de boekhouding van menselijk en sociaal kapitaal

  Al eens aan een professional gedacht? De bedrijfsrevisor: wat kan hij voor u doen en wat mag u verwachten?

  Bericht IREFI 2017/07: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering FSMA

  Inspectie van Financiën, Rekenhof, Audit Vlaanderen, Vlaamse Auditautoriteit Europese Structuurfondsen en IBR ondertekenen globale afsprakennota single audit

  Openbare aanbesteding - Samenwerkingsopdracht voor het kwaliteitstoezicht op de bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij organisaties andere dan die van openbaar belang

  De Jongerenraad van het IBR: het netwerk van jonge bedrijfsrevisoren en stagiairs

  Verplichting tot openbaarmaking van de sociale balans

  Code Buysse III: een leidraad voor niet-beursgenoteerde ondernemingen

  Heeft de daling van de rentevoeten invloed op de waarde van bedrijven?

  Mededeling 2017/08: Typologie van de verschillende vormen van 'berichtgeving' met algemene draagwijdte van het IBR

  Mededeling 2017/07: EMIR - toelichting van de FSMA betreffende de bijzondere verslagen op te stellen door de commissarissen bij bepaalde niet-financiële tegenpartijen

  Algemene Vergadering IBR 28 april: slides en foto's

  Bericht IREFI 2017/06: modelverslagen FSMA voor verzekeringsondernemingen

  Bericht IREFI 2017/05: erkenningsprocedure NBB voor bedrijfsrevisoren in financiële ondernemingen

  Impact van de nieuwe wet van 7 december 2016 op de stage

  Het IBR publiceert zijn jaarverslag 2016

  Documenten Algemene Vergadering 28 april 2017

  Bericht IREFI 2017/04: slides van de infosessie van 20/03/2017 voor de aangewezen actuarissen van de IBP’s.

  Mededeling 2017/06: Commissarisverslag bij verenigingen en stichtingen

  Mededeling 2017/05: Impact van de wet van 7 december 2016 en van de audithervorming op de organisatie van het bedrijfsrevisorenkantoor

  Persbericht van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 27 januari 2017

  Bericht IREFI 2017/03: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

  Advies 2017/02: van toepassing zijnde voorschriften op het commissarisverslag over het boekjaar 2016

  Mededeling 2017/04: EMIR – Reglement van de FSMA over de medewerking van de bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving van de EMIR verordening door de niet-financiële tegenpartijen

  Mededeling 2017/03: Modellen van de neer te leggen jaarrekening

  Algemene Vergadering 28 april 2017: te hernieuwen mandaten

  Bericht IREFI 2017/02: wijziging K.B. op de jaarrekening

  Bericht aan de bedrijfsrevisoren: voorafgaandelijke goedkeuring van de door de bedrijfsrevisorenkantoren georganiseerde vormingsprogramma's

  Bericht IREFI 2017/01: mededeling NBB omtrent de invulling van de periodieke staten onder Solvency II

  Mededeling 2017/02: EMIR-Wet van 25 december 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen: nieuwe verplichtingen en nieuwe opdrachten voor de commissaris

  Mededeling 2017/01: Openbare raadpleging over het ontwerp van bijkomende norm (Herzien) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) – Het commissarisverslag in het kader van een wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris

  Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter van het IBR

  FSMA studie: Impact van de wijziging van de Belgische pensioenwet op de verwerking van pensioenverplichtingen in IFRS-rekeningen

  Advies 2017/01: commissarisverslag

  Accountancy Europe publishes Briefing Paper - EU Business Insolvency. A contribution from the Accountancy profession

  Spaanse beroepsorganisatie van accountants en auditors (ICJCE) treedt toe tot het Common Content Project

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 21 november, 25 november en 1 december 2016

  Anticorruptiegids voor Belgische ondernemingen in het buitenland

  Bericht IREFI 2016/09: aandachtpunten die van belang kunnen zijn in het kader van de werkzaamheden

  Mededeling 2016/14: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de opheffing van bepaalde normen en aanbevelingen van het IBR

  Mededeling 2016/13: Sociale secretariaten - specifiek verslaggevingsmodel

  Thierry Dupont, voorzitter IBR: "De audithervorming zal het imago van en het vertrouwen in het beroep versterken" (L'Echo)

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen juli-december 2016

  Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

  Brochure over de impact van de audithervorming op de genoteerde vennootschappen

  Mededeling 2016/12: Nationaal register voor gerechtsdeskundigen

  Cofinimmo en Port of Antwerp winnen Awards voor beste Belgische duurzaamheidsverslag

  Advies 2016/01: afspraken over single audit: audit rekeningen 2016 Vlaamse overheid

  Persbericht: Kamer stemt nieuw wetgevend kader voor de organisatie van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

  Bericht IREFI 2016/08: derogatie art 36bis - Uniforme brief aan alle kredietinstellingen dd 29 december 2015

  The Audit of SME's - Reforms in Europe

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 21 oktober 2016

  Mededeling 2016/11: Publicaties op de website van het ICCI: ISA's die betrekking hebben op kleine entiteiten - Update Pack PE-KE en ISA checklists - Bevestigingsbrieven

  SMP's volgens IFAC-rapport nog altijd meest vertrouwde KMO-adviseurs

  Mededeling 2016/10: Commissarissen van Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) en Autonome Provinciebedrijven (APB’s) – Volgen van ICCI-seminarie Controle van de autonome gemeentebedrijven (AGB’s)

  Bericht IREFI 2016/07: scope audit SII Q2 2016 – Ontwerp Modelverslag Q2

  Bericht IREFI 2016/06: mededeling FSMA – Permanente Vorming van de erkende revisoren

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 13, 23 en 27 mei 2016

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 15, 23 en 24 juni 2016

  Uitvoeringsbesluiten van de Europese Commissie betreffende de adequaatheid van de bevoegde autoriteiten van bepaalde derde landen en de gelijkwaardigheid van de voor de wettelijke audit bevoegde autoriteiten van de VS

  De EBA publiceert richtlijnen inzake de communicatie tussen de toezichthouders en de auditors van financiële instellingen

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2016

  De Commissie Corporate Governance publiceert haar jaarverslag 2015

  Mededeling 2016/09: Verordening (EU) nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 25 maart 2016

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 20 april 2016

  Bericht: Richtlijn 2014/56/EU en verordening 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014

  Mededeling 2016/08: Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie

  Mededeling 2016/07: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA's in België en tot vervanging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België

  Bericht IREFI 2016/05: aandachtspunten beoordeling periodieke staten per einde halfjaar

  Mededeling 2016/06: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm tot wijziging van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) - Het commissarisverslag in het kader van een controle van financiële overzichten overeenkomstig de artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris

  Omzendbrief 2016/05: Onmiddellijke mandaatmelding – intrekking van omzendbrief 2011/11

  Bericht: Verordening (EU) Nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van Organisaties van Openbaar Belang (OOB)

  Mededeling 2016/05: De uitvoering van de kwaliteitscontroles 2016

  Audit Vlaanderen publiceert jaarverslag 2015

  FEE publiceert overzicht van auditdrempels in Europa

  De Europese audithervorming: interview met FEE Deputy CEO Hilde Blomme

  Mededeling 2016/04: De externe rotatie van de bedrijfsrevisor in Wallonië

  Bericht IREFI 2016/04: aanpassing modelverslag Medische Index

  Het netwerk van Thierry Dupont (Trends-Tendances)

  Thierry Dupont, de nieuwe voorzitter van het IBR

  Omzendbrief 2016/04: Advocatenbevestigingen

  Mededeling 2016/03: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris of bedrijfsrevisor in erkende ngo's voor ontwikkelingssamenwerking en specifieke controleopdrachten in die organisaties

  Erratum bijlagen bij omzendbrief 2016/03 inzake de toepassing van de ISA’s en de ISRE’s

  Het IBR publiceert zijn jaarverslag: Facts & Figures 2015

  Gemeenschappelijk bericht IBR-IAB-BIBF: Dien uw btw-klantenlisting in !

  Mededeling 2016/02: Aanduiding van een plaatsvervangende commissaris

  Documenten Algemene Vergadering vrijdag 22 april 2016

  IFIAR publiceert inspectieresultaten 2015

  Bericht IREFI 2016/03: circulaire FSMA 2016-02 van 24 februari 2016 betreffende de functie van de aangewezen actuaris bij de IBP’s

  Mededeling 2016/01: Inschrijving van een nieuw bedrijfsrevisorenkantoor in het openbaar register en gevolgen van een statutenwijziging in een bestaand bedrijfsrevisorenkantoor

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 18 en 29 januari 2016

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 26 februari 2016

  Nieuwe bedrijfsrevisoren verwelkomd door de Raad

  Persbericht: Belgische bedrijfsrevisoren ondersteunen jong Congolees accountantsberoep. IBR ondertekent conventie met recent opgerichte Congolese beroepsorde

  Transacties met verbonden partijen: toelichtingsnota voor Belgische genoteerde vennootschappen

  Office wallon des déchets: bedrijfsrevisoren bieden hun diensten aan (Le Vif)

  Bericht IREFI 2016/02: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

  Topadvocaat Marieke Wyckaert nieuwe voorzitter Federatie Vrije Beroepen: “Perceptie vrije beroep naar buitenwereld is grootste uitdaging”

  Kleine ondernemer in de kou? Doe beroep op een kredietbemiddelaar

  Maak kennis met Liberform, het opleidingscentrum voor de sector van het vrije beroep

  Hoge Raad voor de Economische Beroepen publiceert twee adviezen inzake audithervorming

  Audit Vlaanderen publiceert globaal rapport over de gemeentelijke belastingen en retributies

  Algemene Vergadering van vrijdag 22 april 2016: te hernieuwen mandaten

  Maatregelen om de transparantie van de bedrijven op sociaal en ecologisch gebied te verbeteren

  Praktische nota bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een interimdividend (art. 618 W .Venn.)

  Praktische nota bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een wijziging van het maatschappelijk doel in de N.V., de B.V.B.A., de C.V.B.A. en de commanditaire vennootschap op aandelen

  Omzendbrief 2016/03: Toepassing van de ISA’s en de ISRE’s en praktische nota’s met betrekking tot de uitvoering van bepaalde bijzondere opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen

  Omzendbrief 2016/02: Noodzaak van het opnemen van een referentiekader voor het uitvoeren van de controleopdracht in het geval van een oordeelonthouding (rechtzetting vertaling van ISA 705), impact van de Europese Audithervorming op het commissarisverslag & Pack PE-KE v3.0 en FAQs ICCI

  Omzendbrief 2016/01: Wijzigingen van het Vlaams Rekendecreet door het Vlaams decreet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 18 december 2015

  Bericht IREFI 2016/01: aandachtpunten die van belang kunnen zijn in het kader van de werkzaamheden

  Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter: terugblik op 2015 en uitdagingen voor 2016

  Persbericht: Minister Marghem reikt Awards 2015 voor beste Belgische duurzaamheidsrapporten uit aan Solvay, Cap Conseil en ProNatura. Nominaties voor Spadel, Harzé J.-Van Est, JSR Micro, FEVIA en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

  Vlaamse regering beslist tot oprichting van een Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen

  Overzicht administratieve verplichtingen van bedrijfsrevisoren(kantoren) tegenover het IBR/ICCI

  Werkzaamheden van de Raad van 27 november 2015

  Persbericht: Belgische bedrijfsrevisoren verwerven kwaliteitslabel voor hun beroepsopleiding. Het IBR wordt volwaardig lid van het 'Common Content Project'

  Minister Kris Peeters presenteert grote lijnen van nieuw publiek toezicht op bedrijfsrevisoren

  Persbericht: sociale partners en bedrijfsrevisoren publiceren 24 praktische tips voor een goede werking van de ondernemingsraad

  Omzendbrief 2015/07: Vlaams Rekendecreet - uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 2015 betreffende controle en single audit die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

  Omzendbrief 2015/06: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2015 Vlaamse overheid

  Bedrijfsrevisor Liesbet Haustermans benoemd tot Board Member IESBA

  Bericht IREFI 2015/14: betrokkenheid van de wettelijke auditor gedurende de Solvency II voorbereidende fase

  IFAC-studie toont verband aan tussen accountancyberoep en economische groei en welvaart

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 25 september en 23 oktober 2015

  Mededeling 2015/06: Herinneringsmededeling - Dematerialisatie van effecten - Nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisoren

  Mededeling 2015/05: Controle op de jaarrekeningen van entiteiten in de diamantsector conform de ISA's

  Persbericht: opvolging verzekerd! Het IBR lanceert een platform voor de waardering van ondernemingen

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 28 augustus 2015

  IFAC publiceert nieuwe handleiding voor samenstellingsopdrachten

  Bericht IREFI 2015/13: nazicht van de aan de Nationale Bank van België gerapporteerde data voor de berekening van de aan het afwikkelingsfonds verschuldigde bijdrage

  'Enhancing Audit Quality' - Toespraak van IFIAR voorzitter Janine van Diggelen op het International Audit Congress, 8 september 2015

  Amerikaanse en Luxemburgse toezichthouders gaan samenwerken

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van juni 2015

  De administratie bevestigt de fiscale aftrekbaarheid van de jaarlijkse bijdragen door een werkgever betaald aan een beroepsorganisatie voor rekening van zijn medewerkers

  Het IBR treedt toe tot The Shift, een nieuw Belgisch netwerk voor duurzaamheid

  Bericht IREFI 2015/12: update werkgroep opleidingen – Oproep kandidaten kleine en middelgrote kantoren

  Bericht IREFI 2015/11: nazicht van de aan de NBB gerapporteerde data voor de berekening van de aan het afwikkelingsfonds verschuldigde bijdrage

  De bedrijfsrevisor: een vertrouwenspartner, ook voor publieke overheden

  Bericht IREFI 2015/10: aandachtspunten beoordeling periodieke staten per einde halfjaar en andere belangrijk geachte mededelingen

  Notulen van de Algemene Vergadering van 25 april 2015

  Gemeenschappelijk bericht IBR-IAB-BIBF: Publicatie van de Checklist “Goede Praktijken voor KMO’s"

  IBR publiceert brochure beroepsgeheim

  Mededeling 2015/04: Sensibiliseringscampagne betalingsfraude: hoe kunnen ondernemingen zich wapenen?

  Hoge Raad voor de Economische Beroepen publiceert advies betreffende de externe rotatie van commissarissen met één (of meerdere) opdracht(en) in OOB's

  Minister Koen Geens te gast op IBR tijdens Algemene Vergadering Federatie Vrije Beroepen

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 22 april 2015

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 29 mei 2015

  Belgische bedrijven steeds meer slachtoffer van betalingsfraude

  Documentatie Permanente Opleiding FSMA van 6 mei 2015

  Mededeling 2015/03: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris of bedrijfsrevisor in erkende niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking

  Bericht IREFI 2015/09: oprichting werkgroep opleidingen – Oproep tot kandidaatstelling

  Vlaamse overheid start enquête rond Single Audit

  "De bedrijfsrevisor, een onmisbare schakel" (La Libre Belgique)

  Bericht IREFI 2015/08: TRIP, CANARA, BGWF en FAO

  Digitale eengemaakte markt voor Europa: Commissie stelt zestien initiatieven voor

  Bericht IREFI 2015/07: samenstelling Werkgroepen IREFI

  Geslaagde Algemene Vergadering in aanwezigheid van premier Charles Michel

  Het IBR publiceert zijn jaarverslag: Facts & Figures 2014

  Kanaal Z - Bedrijfsrevisoren zijn klaar voor audit in de publieke sector

  Verlenging termijn openbare raadpleging over ontwerp van aanbeveling inzake de opdrachten in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 27 februari en 27 maart 2015

  Algemene Vergadering 25 april 2015: uitnodiging en documenten

  Bericht IREFI 2015/06: mededeling FSMA aangaande de permanente vorming van 6 mei 2015

  De Raad van het IBR verwelkomt nieuwe bedrijfsrevisoren - 27 maart 2015

  Omzendbrief 2015/05: Richtlijnen van de CWaPE betreffende de methodologische nota en de commissarisverslagen vereist in het kader van de voorlopige tariefmethodologie met betrekking tot aardgas en elektriciteit van toepassing op distributienetbeheerders actief in Wallonië voor de jaren 2015 en 2016

  Omzendbrief 2015/04: Impact van de ISA's en de ISRE's op de andere normen van het IBR

  Enquête IFAC: kleine- en middelgrote kantoren licht optimistisch

  "SME Acquisitions and the Added Value of a Registered Auditor" by Daniel Kroes

  Het IBR ontving op 17 maart Olivia Kirtley, voorzitster van de IFAC

  Bericht IREFI 2015/05: herstructurering Werkgroepen IREFI – Oproep tot kandidaten

  Bedrijfsrevisoren bereid om gemeenten te helpen (Le Soir)

  Bericht IREFI 2015/04: permanente vorming FSMA – 6 mei 2015

  IFIAR blijft bezorgd over kwaliteit audit bij beursgenoteerde ondernemingen

  Mededeling 2015/02: Ontwerp van aanbeveling inzake de opdrachten in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

  Bericht: Toepassing van de Europese Verordening EMIR op de niet-financiële ondernemingen die derivatencontracten afsluiten: Rol van de commissaris

  Mededeling 2015/01: Rekendecreet - gebruik van een verkort rapporteringsjabloon jaarrekening

  Bericht IREFI 2015/03: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB - FSMA

  Omzendbrief 2015/03: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2014 Vlaamse overheid

  Advies 2015/02: toepassing van artikel 10 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen door de commissaris

  Omzendbrief 2015/02: Toepassing van het KB van 25/4/2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen

  Het IBR lanceert een Observatorium van de openbare aanbestedingen

  OVAM sensibiliseert accountants en revisoren: Bodemverontreiniging transparant en correct weergeven in de jaarrekening

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 23 januari 2015

  Bericht IREFI 2015/02: medewerkingsopdracht IBP's en ontwerpcirculaire inzake opdracht van de aangewezen actuaris

  Vragen over het geregistreerd kassasysteem?

  Bericht: Uren permanente vorming

  Nieuwe richtlijnen brengen het deugdelijk bestuur bij beursgenoteerde ondernemingen in een hogere versnelling!

  Bericht 2015/01: medewerking prudentieel toezicht per einde boekjaar

  Economische beroepen bevestigen hun rol als financieel adviseur van ondernemers. Resultaten van de CONNECT-enquête

  Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter: uitdagingen voor 2015

  Mededeling FSMA, Febelfin en het VBO: Toepassing van de Europese Verordening EMIR op de niet-financiële ondernemingen die derivatencontracten afsluiten

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 28 november en 19 december 2014

  Advies 2015/01: analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura

  Omzendbrief 2015/01: Overeengekomen specifieke werkzaamheden bij de controle van de jaarlijkse aangifte door een onderneming (verpakkingsverantwoordelijke) aan VAL-I-PAC

  Bericht IREFI 2014/09: solvabiliteit II

  Mededeling 2014/13: Dekking van de kwaliteitsbeoordelingsopdrachten (ISQC 1) door de collectieve verzekering tot dekking van de beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren

  Brochure niet-financiële attestering online beschikbaar

  Befimmo, Bopro, Vredeseilanden en Antwerp World Diamond Centre winnen de Award 2014 for Best Belgian Sustainability Report

  Mededeling 2014/12: Dematerialisatie van effecten - Nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisoren

  Bericht - Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 26 september en 24 oktober

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Bestuursraad van het IREFI van 13 oktober 2014

  Publicatieblad EU publiceert nieuwe richtlijn over niet-financiële verslaggeving door grote ondernemingen

  Mededeling 2014/11: Invoeren van een statuut van "financieel planner"

  Bericht IREFI 2014/08: aanpassing van de KB's van 23 september 1992

  Mededeling 2014/10: Nazicht van de sociale balans door de bedrijfsrevisor - Analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers

  Persbericht: het IBR lanceert een platform voor de waardering en overdracht van ondernemingen

  Bericht IREFI 2014/07: solvency II opleiding

  Naar meer harmonisatie van de beroepsopleidingen in Europa: Het IBR treedt toe tot het 'Common Content Project'

  Mededeling 2014/09: Minimumvereisten van de commissarisopdracht in Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) en Autonome Provinciebedrijven (APB’s)

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 29 augustus 2014

  Gemeenschappelijk bericht IBR-ICCI: Update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem gepubliceerd op de site van het ICCI

  Persbericht: Budgettair noodweer bij de Belgische overheidsfinanciën: meer dan ooit behoefte aan betrouwbare financiële informatie !

  Europese Commissie publiceert vragen en antwoorden over audithervorming

  Omzendbrief 2014/04: Rekendecreet en single audit - richtlijnen voor de opmaak van de management letter

  Brief van de FOD Financiën betreffende de invoering van de meldingsplicht inzake private vermogensstructuren

  Omzendbrief 2014/03: Verduidelijking van de termen "relevante ethische voorschriften" van de internationale standaard ISQC 1

  Omzendbrief 2014/02: Bijzonderheden verbonden aan de toepassing van ISQC 1 in België met betrekking tot de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en gevolgen voor de toepassing van ISA 220

  Rubriek “bemiddeling” op de website van het IBR en aanspreekpunt bij het IBR

  Bericht: Lancering Pack PE-KE versie 2.0

  Europese Commissie publiceert geconsolideerde versie auditrichtlijn

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 13, 25 en 26 juni 2014

  Bericht : Ontbinding en vereffening in één akte - Gemeenschappelijk bericht IBR - IAB - KFBN

  Mededeling 2014/08: Wetboek van economisch recht

  Baselcomité publiceert richtlijnen voor externe audit banken

  Gemeenschappelijk bericht IBR-IREFI: Actualisatie van de gegevens opgenomen in het openbaar register met betrekking tot uw erkenning door de FSMA en/of de NBB

  Bericht IREFI 2014/06: aanpassing modelverslagen ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen

  Mededeling 2014/07: Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen - opheffing van de leeftijdsgrens voor de bedrijfsrevisoren

  Advies 2014/03: wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie: - uitbreiding van de alarmbelprocedure tot de vzw’s, ivzw’s en stichtingen (artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen) - bijeenroeping van de algemene vergadering (vzw), het algemeen leidinggevend orgaan (ivzw) of de raad van bestuur (stichting) - aanwezigheid van de commissaris op de algemene vergaderingen

  Gemeenschappelijk bericht IAB-IBR-BIBF aan alle leden - betalingen in contanten

  Notulen van de Algemene Vergadering van 26 april 2014

  ISA's versus Algemene Controlenormen: wat moet je weten?

  Rekenhof, Audit Vlaanderen en IBR ondertekenen nieuwe afsprakennota inzake audit in de Vlaamse administratie en de lokale besturen

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 1 en 23 april 2014

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 6 en 16 mei 2014

  Herwerkte leidraad interne controle / organisatiebeheersing van de Vlaamse overheid

  Het Publicatieblad van de EU publiceert de teksten van de Europese audithervorming

  Einde verplichte kwartaalrapportering: FSMA past circulaire genoteerde vennootschappen aan

  Bericht IREFI 2014/05: publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen

  Wetgever verduidelijkt regels voor vereffening en ontbinding in één akte

  KB van 25 april 2014 betreffende de samenwerkingsmodaliteiten met de bevoegde autoriteiten van derde landen

  Nieuwe bevoegdheden voor commissarissen in de non-profitsector

  Nieuwe norm controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

  Toespraak van Jean-Marc Delporte, voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, op de Algemene Vergadering van 26 april

  Dag van het Vrije Beroep: cijferberoepen ondertekenen samenwerkingsprotocol met Federatie Vrije Beroepen en Agentschap Ondernemen

  Persbericht: het IBR publiceert zijn memorandum aan de regeringen en zijn jaarverslag 2013

  Raad EU keurt hervormingsvoorstellen auditmarkt goed

  Europees Parlement neemt richtlijn aan over duurzame verslaggeving grote ondernemingen

  Advies 2014/02: begrip ernstige fiscale fraude in de antiwitwaswet

  Algemene Vergadering van 26 april 2014: uitnodiging en documenten

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 21 maart 2014

  Bericht: Elektronisch factureren voor iedereen!

  Mededeling 2014/06: Verduidelijking van de gegevens opgenomen in het openbaar register

  Advies 2014/01: interpretatie van het laatste lid van artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen

  Persbericht: Naar meer financiële transparantie en controle van de algemene rekeningen van de federale staat en de gewesten en gemeenschappen: “Too little, too late”!

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 28 februari 2014

  Mededeling 2014/05: Melding van commissarismandaten in organisaties van openbaar belang en het jaarlijks meedelen van het transparantieverslag

  Omzendbrief 2014/01: Vlaams Rekendecreet – Handleiding van de boekhoudregels als referentiekader voor de in Vlaamse entiteiten toe te passen boekhoudregels

  Mededeling 2014/04: Wet van 22 november 2013 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen – waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking

  Mededeling IREFI 2014/04: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB - FSMA

  Exponentiële toename van de elektronische facturatie!

  Bericht: Gewone algemene vergadering van zaterdag 26 april 2014

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 6 en 24 januari 2014

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 13 december 2013

  Bericht: Feedback van de gebruikers van het Pack PE-KE

  Mededeling 2014/03: Vlaams decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector - aandachtspunten voor de bedrijfsrevisoren

  Mededeling 2014/02: Wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - Aandachtspunten voor de bedrijfsrevisoren

  Mededeling 2014/01: Richtsnoeren van de CFI voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, § 1, 3 en 4 van de anti-witwaswet van 11 januari 1993

  Mededeling IREFI 2014/03: mogelijkheid tot het verlenen van ondersteuning aan de FSMA

  Akkoord tussen de KMO-organisaties en de kredietsector over gedragsregels financiering

  Mededeling IREFI 2014/02: gebruik door Belgische instellingen van "fair value"-waarderingen

  Afschaffing effecten aan toonder - rol van de cijferberoepen

  Mededeling IREFI 2014/01: medewerking prudentieel toezicht per einde boekjaar

  Advies 2013/04: splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen - Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap - Gevolgen voor verslaggeving commissaris

  Advies 2013/03: verandering van de vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor

  Persbericht: eerste commentaren van het IBR over het door de EU-lidstaten bereikte akkoord over de hervorming van de auditmarkt. Algemene tevredenheid met betrekking tot een compromis na drie jaar onderhandelen, maar nog vele onbeantwoorde vragen

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 8 november 2013

  Solvay, Struik Foods Belgium/Chillfis, Protos, Pro Natura en Lokale politiezone Sint-Pieters-Leeuw verkozen tot winnaars van de Award 2013 for Best Belgian Sustainability Report

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 4 oktober 2013

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 23 september 2013

  Bericht: Dematerialisatie van effecten

  Mededeling 2013/10: Mededeling van de CFI met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme

  Mededeling 2013/09: Openbare raadpleging over een gewijzigd ontwerp van norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

  Omzendbrief 2013/08: Vlaams Rekendecreet – referentiekader voor de controle van het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie, gericht op de productie van financiële rapportering en het formuleren van aanbevelingen over vastgestelde tekortkomingen inzake organisatiebeheersing in een “management letter”

  Omzendbrief 2013/07: Specifieke vereiste werkzaamheden die in het verslag over de inbreng in natura van de schuldvordering als gevolg van de uitkering van de reserves, in toepassing van de in artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde procedure, moeten worden toegelicht

  Cijferberoepen en notarissen promoten elektronische facturatie

  Voor een versterkte samenwerking tussen de controleactoren. Lessen uit de financiële crisis

  Mededeling 2013/08: Jaarverslag 2012 van de KVI

  SEPA wordt realiteit op 1 februari 2014: wees voorbereid!

  Gemeenschappelijk bericht IBR-IREFI: toelichting bij bepaalde wijzigingen aan het Reglement van de CBFA van 21 februari 2006 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen

  Persbericht: Overdracht van ondernemingen: beter en tijdig voorbereid! Getuigenis van 1.400 ondernemers en aanbevelingen van bedrijfsrevisoren

  Mededeling 2013/07: Vlaams Auditdecreet – Decreet van 5 juli 2013, inclusief uitzondering op beroepsgeheim van bedrijfsrevisoren

  De Kamer van verwijzing en instaatstelling (KVI) publiceert zijn jaarverslag 2012

  Bericht van de Voorzitter: Stukken bij het verzoek tot bevestiging van de vereffenaar te voegen – art. 184 § 2 W. Venn.

  'Naar een duurzame tax-cificatie' positief onthaald door cijferberoepen

  Belgisch-Nederlandse SMP-gespreksgroep opgestart

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 20 en 21 juni 2013 en van 30 augustus 2013

  Goedkeuring door minister Vande Lanotte van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's

  Bericht van de Voorzitter: Ontmoeting tussen de minister van Financiën en het IBR betreffende een duidelijke "duurzame tax-cificatie"

  Mededeling 2013/06: Mededeling van de CFI van 21 juni 2013 met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  Bericht van de voorzitter: Wijzigingen aan de wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen - toegenomen rol van de cijferberoepen

  Bericht van de voorzitter van 16 juli 2013: bijkomende informatie

  Mededeling 2013/05: Mededeling van de CFI met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  Mededeling 2013/04: Jaarverslag 2011 van de Kamer van verwijzing en instaatstelling

  Gala-avond 60 jaar IBR: een terugblik

  Bericht: lancering van het Pack Petites Entités-Kleine Entiteiten (PE-KE)

  Persbericht: Daniel Kroes, de nieuwe voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

  Bericht: overzicht 2010-2013

  Persbericht: Michel De Wolf, 2010-2013: overzicht van drie jaar actief voorzitterschap aan het hoofd van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren